Activitate

Activitatea OSPA Arad:

–  studii pedologice si încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea furnizãrii datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corectã a obligatiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative si la nivel de detinãtor;
– studii pedologice si de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole ca urmare a circulatiei juridice a acestora;
– studii pedologice si bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionãrii, arendãrii, comasãrii parcelelor pe proprietari/exploatatii, obtinerea creditului ipotecar;
– documentatii de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii;
– studii de evaluare, prognozã si avertizare pentru determinarea efectelor economice si ecologice ale lucrãrilor de îmbunãtãtiri funciare, precum si pentru terenurile degradate;
– studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însusiri ale solului asupra obiectivelor social-economice;
– studii de impact si ale bilantului de mediu pentru obtinerea autorizatiei de mediu, potrivit prevederilor legale;
– studii de specialitate privind poluarea solului;
– studii pedologice necesare aplicãrii prevederilor legale pentru scoaterea definitivã sau temporarã a terenurilor din circuitul agricol si stabilirea corectã a taxelor aferente;
– studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
– analizarea şi eliberarea avizului pentru documentaţiile întocmite de beneficiari, necesare în vederea obţinerii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
– documentaţiile de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor agricole;
– studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv a terenurilor degradate şi poluate sau pentru prevenirea si combaterea aridizãrii;
– studii de specialitate pentru înfiinţarea plantatiilor de livezi, vii, amenajãri orizicole si legumicole, silvice si piscicole si alte amenajãri agrosilvice;
– studii si analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului si altele, solicitate de autoritătile centrale pentru mediu, agricultura, finante, industrie şi comerţ, transporturi, dezvoltare si prognoza etc.
– studii agrochimice pentru utilizarea rationalã si eficientã a îngrãşãmintelor si amendamentelor;
– studii agropedologice privind exploatarea rationalã si eficientã a terenurilor agricole;
– studii de planificare a utilizãrii optime a terenurilor agricole;
– analize de sol, plantã, îngrãşãminte, reziduuri de pesticide din sol si plantã;
– analize privind calitatea produselor agricole, in raport cu calitatea solurilor, a apei de irigat, a feritilizarii şi tratamentelor fitosanitare;
– cercetãri stiintifice, inclusiv în câmpurile experimentale proprii si parcele de referintã, testãri sau verificãri de produse si tehnologii de productie pentru agriculturã, direct sau în colaborare;
– supravegherea si controlul privind respectarea legilor cu privire la protectia solului;
– supravegherea si controlul modului de aplicare si respectare a reglementãrilor privind utilizarea îngrãsãmintelor;
– alte analize care privesc solul, plantele, apa de irigat, îngrãşãmintele şi amendamentele;
– îndeplinirea oricăror alte atribuţii în domeniul fondului funciar.