Cadrul natural al judetului Arad

Prin poziţia sa geografică teritoriul judeţului Arad este situat între 20045‘ (oraşul Nădlac) – 22030‘ (satul Târnăviţa) longitudine estică şi 45 0 58’ (satul Labaşinţ ) – 460 38’ ( satul Berechiu ) longitudine nordică, prezentând totuşi o diversitate a condiţiilor ecologice determinate de  variabilitatea în spaţiul terestru a factorilor telurico-edafici şi cosmico-atmosferici ce concură la  realizarea mediului în care plantele cresc şi dau recolte .

Relieful judeţului Arad se caracterizează prin existenţa unui relief variat proporţionat şi etajat de la vest spre est, în teren instalându-se următoarele forme: de la lunci şi vechi delte (cu altitudini de circa 80-85 m) la câmpii semidrenate (85-100 m) câmpii piemontane, podişuri şi piemonturi, dealuri înalte, depresiuni sub şi intramontane, precum şi munţi cu altitudini de până la 1486 m (Vf. Găina din Munţii Bihor), cu structuri geologice şi paleogeografice specifice, legate de evoluţia în timp şi în spaţiu a părţii de vest a ţării.

Marile unităţi de relief ale judeţului Arad, sunt:

  • Munţii Codru Moma, ai Zarandului şi Bihorului
  • Dealurile Lipovei, ale Cuiedului şi ale Codrului Moma
  • Depresiunile sub şi intramontane (Zarand, Gurahonţ, Beliu, Hălmagiu)

Învelişul litologic, pe seama căruia s-au format principalele tipuri de sol, alcătuit în majoritatea cazurilor din materiale parentale sedimentare (luturi, loessuri şi depozite loessoide, argile,, inclusiv argile glonflante, depozite fluviatile şi fluviolacustre), cu excepţia zonei montane unde sunt prezente rocile eruptive şi metamorfice predominant acide.

Reţeaua hidrografică, reprezentată de râuri, lacuri şi de o complexă şi vastă reţea de canale de desecare şi irigare care-şi organizează bazinele la nord şi sud de Mureş, aparţine bazinului Dunării, fiind afluenţii direcţi ai Tisei (Aranca, Begha, Mureş, Crişul-Alb, Crişul-Negru)

Climatul este moderat temperat continental, fiind determinat de interferenţa maselor de aer vestic având caracter rezidual maritim cu masele de aer estic continental şi cel al maselor de aer submediteraneene.

Cantitatea anuală de precipitaţii, pentru zona montană este de 800-900 mm în celelalte zone fiind cuprinsă între 550-600 mm. Temperatura medie este de 10-11ºC în zona de câmpie şi deal şi de 4-6ºC în zona montană, indicele de ariditate având valori cuprinse între 25-40.

Principalele  unităţi  fizico - geografice

Figura 1 Principalele  unităţi  fizico – geografice

Deşi ca spaţiu geografic teritoriul luat în consideraţie este situat în condiţii bioclimatice nu prea diferite, totuşi datorită complexităţii hidrografice şi geolitologice, procesul de solificare ca element esenţial pentru definirea mediului de viaţa al plantelor este un mozaic de tipuri, subtipuri şi varietăţi de soluri, practic aici întâlnindu-se principalele tipuri de sol din România.

Principalele tipuri şi asociaţii de soluri, din judeţul Arad

Figura 2. Principalele tipuri şi asociaţii de soluri, din judeţul Arad

Principalele tipuri şi asociaţii de soluri din judeţul Arad (Ha şi % din suprafaţa  agricolă)

   Nr crt SRTS 2003 ARAD
ha %
1 Litosol şi folisol (di,eu,pr,rz) 6650 1,30
2 Regosol (di,eu,mo,um,li) 23581 4,61
3 Psamosol (eu,mo,gc,) 2353 0,46
4 Aluviosol (en,eu,mo,gc,vs,sc,ac) 43684 8,54
  P r o t i s o l u r i 76268 14,91
5 Cernoziom (ti, gc, ka,vs, sc,ac) 121844 23,82
6 Faeoziom (ti,vs,gc,st,cl) 33914 6,63
7 Rendzină (li, cb, ka) 409 0,08
  C e r n i s o l u r i 156167 30,53
8 Nigrosol (ti,cb,li,) 1637 0,32
9 Humosiosol(ti,cb,li) 205 0,04
  U m b r i s o l u r i 1842 0,36
10 Eutricambosol (ti,mo,vs,ro,al) 23156 5,32
11 Districambosol (ti,um,ep,li) 7570 1,48
  C a m b i s o l u r i 34783 6,80
12 Preluvosol(ti,mo,rs,vs,ca,st) 48607 10,48
13 Luvosol (ti, rs,ab,vs,pe,st) 68440 13,38
14 Planosol (ti,ab,vs,st) 6394 1,25
  L u v i s o l u r i 128441 25,11
15 Prepodzol (ti,um,tb,li) 153 0,03
16 Podzol (ti,um,fe,tb,li) 205 0,04
  S p o d i s o l u   r i 358 0,07
17 Vertosol (ti,gc,st,br) 55462 11,82
  P e l i s o l   u r i 60462 11,82
18 Gleisol (eu,di,ka,mo,ce,ca,pe,al) 12328 2,41
19 Stagnosol (ti,lv,ab,vs,pl) 4041 0,79
  H i d r i s o l u r i 16369 3,20
20 Soloneţ (ti,mo,lv,ab,sc,gc) 23428 4,58
  S a l s o d i s o l u r i 23428 4,58
21 Turbosol (di) 205 0,04
  H i s t i s o l u r i 205 0,04
22 Erodosol (ca,cb,ar,sp,li) 10588 2,07
23 Antroposol (ro,aq) şi Entiantroposol (ar,ru,co) 2609 0,51
  A n t r i s o l u r i 13197 2,58
  T O T A L 497463 100

 

Structura suprafeţelor pe principalele categorii de folosinţă

Problematica abordată se referă la suprafaţa de 761352 ha din care 497463 ha terenuri agricole situatia în vestul României, cuprinzând un număr de 75 teritorii cadastrale din judeţul Arad.

Structura suprafeţelor pe principalele categorii de folosinţă

Specificare AR PS FN Vii VL AG PD Alte Total
 ARAD (ha) 349343 115757 23694 3738 4932 497463 212182 51707 761352
% 44,92 16,52 3,26 0,49 0,77 65,96 27,37 6,67 100
% 68,09 25,04 4,95 0,75 1,17 100,00

 

Încadrarea terenurilor pe clase de fertilitate judeţul Arad
Structura suprafeţelor pe principalele clase de calitate

Clasa I II III IV V
Suprafața ha 121.844 33.914 177.728 79.320 84.657
% 23,82 6,63 36,70 16,30 16,55